DCA Dollar Cost Averaging คืออะไร?

การออมเงินเพื่อทำให้เงินงอกเงยมีหลากหลายวิธีการ เราลองมาทำความรู้จักกับการออมที่เรียกว่า ดีซีเอ DCA หรือ Dollar Cost Averaging แล้วเจ้า DCA คืออะไร?

 2,754 total views

Read more